Säännöt - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Abruzzese seura ry
Suomen Maremmano-
Go to content

Säännöt

Yhdistys

SÄÄNNÖT

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärvi.
2. Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maremmano-abruzzesen kasvattamista ja jalostamista Suomessa yhdessä rotujärjestöjen kanssa, levittää tietoutta koiranhoidosta ja –pidosta sekä levittää oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien ja yleisön keskuuteen.
3. Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää näyttelyitä, kursseja, luento-, koulutus- ja neuvottelutilaisuuksia sekä jalostusneuvontaa
- ylläpitää yhteyksiä alan keskusjärjestöön ja muihin kenneljärjestöihin ja antaa niille toiminnallista tukea yhdistyksen toimialan puitteissa
- harjoittaa kansainvälistä yhteistyötä rotunsa ulkomaisten erikoisjärjestöjen kanssa
- harjoittaa toimialaan kuuluvaa valistustyötä harjoittamalla julkaisutoimintaa, järjestämällä keskustelu- ja neuvontatilaisuuksia
- järjestää koirakokeita ja – näyttelyitä
- järjestää pentuneuvontaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla rahankeräysiä, arpajaisia, juhlia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
4. Kieli
Yhdistyksen toiminnassa käytetään molempia kotimaisia kieliä, kuitenkin siten, että yhdistyksen julkaisut ja kirjeet voidaan laatia pelkästään suomen kielellä. Kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.
5. Keskusjärjestöt
Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, kennelpiirin ja rotujärjestön jäsen.
Yhdistys voi olla jäsenenä toimintansa kannalta tarkoituksenmukaisissa koti- ja ulkomaisissa järjestöissä.
6. Jäsenyys
Liittyminen:
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö.
Varsinaisen jäsenen kanssa samaan talouteen kuuluva henkilö voidaan hyväksyä perhejäseneksi.
Yhdistyksen pentujäseneksi voi koirankasvattaja ilmoittaa kasvattinsa omistajan tämän suostumuksella. Kasvattaja maksaa pentujäsenen liittymisvuoden jäsenmaksun. Pentujäsenyys on voimassa liittymisvuoden loppuun asti, tai mikäli pentujäsenyys on alkanut vuoden viimeisen neljänneksen aikana, seuraavan vuoden loppuun, jonka jälkeen hallituksen on muutettava pentuejäsenyys pentuejäsenen suostumuksella varsinaiseksi jäsenyydeksi tai tehtävä pentuejäsenyyden päättyessä erottamispäätös.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua sellaisia henkilöitä, joiden katsotaan erityisesti perehtyneen yhdistyksen harrastamaan rotuun.
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perhejäsenet sekä pentuejäsenet hyväksyy hakemuksesta
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, perhejäsenet sekä pentuejäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Vuosikokous päättää hallituksen esityksestä kunniajäsenistä ¾ äänten enemmistöllä.
Varsinaisten jäsenten ja pentuejäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous
Varsinaisten jäsenten ja pentuejäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous molemmille ryhmille erikseen. Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.
Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.
Yhdistys pitää jäsenistään yhdistylain mukaista jäsenrekisteriä.
Eroaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.
Yhdistys pitää jäsenistään yhdistylain mukaista jäsenrekisteriä.
Eroaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän jättää jäsenmaksunsa suorittamatta toimintavuoden kesäkuun viimeiseen päivään asti.
Erottaminen:
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko
Erottaminen:
Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä
1. On rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
1. On rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien kanssa.
2. on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä tai rodun rotujärjestöstä.
3. on olennaisella tavalla rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.
Ennen päätöksen tekoa on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen
2. on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä tai rodun rotujärjestöstä.
3. on olennaisella tavalla rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.
Ennen päätöksen tekoa on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä. Eronneilla tai erotetuilla ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-6
7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain erovuorossa on puolet tai lähinnä puolet muista jäsenistä.
Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään arvalla hallitusta ensikertaa valittaessa.
Puheenjohtaja ja erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee
Ensimmäisen vuoden erovuoroiset määrätään arvalla hallitusta ensikertaa valittaessa.
Puheenjohtaja ja erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin rahastonhoitajan ja muut tarittavat toimihenkilöt, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolelta, Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokouksissa puhetta johtaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.
8. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
- valita mahdollinen jalostusneuvoja tai asettaa mahdollinen jalostustoimikunta ja päättää sen kokoonpanosta.
- vahvistaa ohjesäännöt jalostusneuvonnalle
- toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen etujen mukaisesti ja huolehtia sen sisäisetä toiminnasta
- edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle
- kutsua yhdistyksen jäsenet sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät aisat ja toimeenpanna kokousten päätökset
- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä tai erottamisesta kuitenkin huomioon ottaen näiden sääntöjen kohdan 6 määräykset
- valmistaa yhdistyksen vuosi-ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valita lehti- ym. tarvittavat toimikunnat ja ulkomaiden yhteyshenkilöt
- hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat
- hoitaa yhdistyksen suhdetoimintaa
- päättää yhdistyksen julkaisutoiminnasta.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksi, tai hallituksen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö yksin.
9. Tilit
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä
kokouskutsun jäsenille postitse tai julkaisemalla kutsu jäsenille postitettavassa yhdistyksen julkaisussa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja yhdistyslain määräämät asiat. Kokouskutsuun on liitettävä mahdolliset sääntömuutosehdotukset sekä muu kokouksessa käsiteltävä aineisto. Muu kuin sääntömuutoksia tai muita yhdistykselle olennaisen tärkeitä asioita koskeva liiteaineisto voidaan erityisistä syistä ilmoittaa myöhemmin asettamalla se jäsenten saataville yhdistyksen www-sivuille, kuitenkin viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, koska liiteaineisto on nähtävillä www-sivuilla. Kokouskutsu liitteineen voidaan toimittaa sähköpostitse sellaisille jäsenille, jotka ovat nimenomaisesti ilmaisseet toiveensa saada kutsu sähköpostitse ja tätä varten ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Myös sähköpostitse lähetettävä kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään 14 päivää enne kokousta.
11. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
- esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus
- vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- valitaan hallituksen puheenjohtaja
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
- valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöihin
- hallituksen esittävät ja muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä perhe-, pentue- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tule kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Toisen kokouksista on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään vara samaan tarkoitukseen.
13. Jäsenoikeudet
Kaikki jäsenet lukuun ottamatta perhejäseniä saavat kaikki yhdistyksen julkaisut ja tiedotteet.
Kokouskutsut lähetetään kuitenkin jokaiselle jäsenelle.
14. Yhdistyslaki
Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.
15. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
8. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
- valita mahdollinen jalostusneuvoja tai asettaa mahdollinen jalostustoimikunta ja päättää sen kokoonpanosta.
- vahvistaa ohjesäännöt jalostusneuvonnalle
- toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen etujen mukaisesti ja huolehtia sen sisäisetä toiminnasta
- edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, mikäli ne eivät kuulu yhdistyksen kokoukselle
- kutsua yhdistyksen jäsenet sekä sääntömääräisiin että muihin kokouksiin, valmistella niissä käsiteltävät aisat ja toimeenpanna kokousten päätökset
- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä tai erottamisesta kuitenkin huomioon ottaen näiden sääntöjen kohdan 6 määräykset
- valmistaa yhdistyksen vuosi-ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- valita lehti- ym. tarvittavat toimikunnat ja ulkomaiden yhteyshenkilöt
- hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat
- hoitaa yhdistyksen suhdetoimintaa
- päättää yhdistyksen julkaisutoiminnasta.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksi, tai hallituksen oikeuttama yhdistyksen toimihenkilö yksin.
9. Tilit
Yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä
kokouskutsun jäsenille postitse tai julkaisemalla kutsu jäsenille postitettavassa yhdistyksen julkaisussa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja yhdistyslain määräämät asiat. Kokouskutsuun on liitettävä mahdolliset sääntömuutosehdotukset sekä muu kokouksessa käsiteltävä aineisto. Muu kuin sääntömuutoksia tai muita yhdistykselle olennaisen tärkeitä asioita koskeva liiteaineisto voidaan erityisistä syistä ilmoittaa myöhemmin asettamalla se jäsenten saataville yhdistyksen www-sivuille, kuitenkin viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on tällöin mainittava, koska liiteaineisto on nähtävillä www-sivuilla. Kokouskutsu liitteineen voidaan toimittaa sähköpostitse sellaisille jäsenille, jotka ovat nimenomaisesti ilmaisseet toiveensa saada kutsu sähköpostitse ja tätä varten ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Myös sähköpostitse lähetettävä kokouskutsu on lähetettävä jäsenille viimeistään 14 päivää enne kokousta.
11. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa
- esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja määrätään jäsenmaksujen suuruus
- vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
- valitaan hallituksen puheenjohtaja
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
- valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä kenneljärjestöihin
- hallituksen esittävät ja muut kokouskutsussa esitetyt asiat.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä sekä perhe-, pentue- ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Alle 15-vuotiaalla jäsenellä on puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tule kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Toisen kokouksista on oltava sääntömääräinen vuosikokous. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään vara samaan tarkoitukseen.
13. Jäsenoikeudet
Kaikki jäsenet lukuun ottamatta perhejäseniä saavat kaikki yhdistyksen julkaisut ja tiedotteet.
Kokouskutsut lähetetään kuitenkin jokaiselle jäsenelle.
14. Yhdistyslaki
Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.
15. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Seura on virallinen rotua edustava valtakunnallinen yhdistys, joka on sekä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) jäsenyhdistys että Suo-men Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura is the only official nationwide Maremma and Abruzzes Sheepdog club recognized by the Finnish Kennel Club SKL.
CREATED WITH WEBSITE X5
Back to content